Welkom
Winkel
Workshops
Nieuwigheden
Bibliotheek
Over ons
Contact
Links
Hotel*** 't Buskruid
Disclaimer

 

Disclaimer:

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website van 't Buskruid verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden. Deze website bevat hoofdzakelijk bedrijfseconomische informatie van 't Buskruid, in ruime mate, reclame voor onze producten en diensten. Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt 't Buskruid gebruik van cookies. Dat zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw eigen computer worden bewaard. Deze bestandjes bevatten geen persoonlijke informatie, ze beschadigen uw computer niet en geven aan niemand toegang tot uw persoonlijke files. Ze dienen enkel om uw voorkeurinstellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk. U kan zich tegen het gebruik van cookies wapenen door de configuratie van uw navigatiesoftware aan te passen. Noteer evenwel dat het feit cookies te weigeren u kan verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

Geen enkel element van de website bevat het aanbod noch de daadwerkelijke levering van enige diensten. Bovendien levert 't Buskruid via deze website geen enkel advies van welke aard dan ook. De inlichtingen die voorkomen in de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens. (Iedere beslissing van u om de voorgestelde producten of diensten te verwerven maakt het voorwerp uit van een persoonlijke beoordeling in functie van uw persoonlijke toestand, uw objectieven, de risicograad die u aanvaardt en uw behoeften).

't Buskruid stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan 't Buskruid de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

't Buskruid kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout. Op deze website komen linken voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. 't Buskruid biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link. Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan 't Buskruid niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus manifesteert of enig ander geval van overmacht.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website 't Buskruid.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo's en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan 't Buskruid. De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo's die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Deze disclaimer kan door 't Buskruid worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Privacy clausule

't Buskruid respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de 't Buskruid-website en het gebruik dat 't Buskruid van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 't Buskruid gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door 't Buskruid worden verwerkt met het oog op respectievelijk: klantenservice, aanvaarding van risico's, beheer van contacten en schadegevallen, beheer van het klantenbestand, en commerciële prospectie. 't Buskruid gebruikt ze ook voor haar marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Maar ze verkoopt geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen 't Buskruid. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. Meer informatie over de aansprakelijkheid van 't Buskruid voor gegevens op de 't Buskruid-website, over de intellectuele eigendomsrechten op de informatie op de 't Buskruid-website en de bescherming van uw privacy vindt u in de disclaimer. (zie boven)

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie via mail info@tbuskruid.be indien u NIET wilt worden ingelicht over direct marketingacties van 't Buskruid. U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart te sturen naar
't Buskruid
Dr Vanderhoeydonckstraat 64
3560 Lummen

 

SynTec.be